Stembureau Stiens: Zelfs de boer weet het niet meer

Het CDA en de VVD hebben traditioneel een sterke agrarische achterban. Maar ook onder de boeren in Stiens slaat de keuzestress toe.

Luuk de Boer van de Harnsterdyk in Stiens, 80 melkkoeien en 40.000 kippen, schopte het ooit tot schaduwfractielid van de VVD. Na de tongblaarcrisis stapte hij over naar het CDA. En nu?

De Boer weet het niet. Hij is de gevestigde Haagse politiek een beetje beu. ,,It is de betutteling. Rekkest it spoar in bytsje kwyt.’’ Hij luistert de laatste weken naar nieuwe partijen die zijn opgestaan en hij snapt hun roep om verandering. ,,Dat stiet my wol oan.’’

De agrarische sector, en vooral de zuivelsector, zucht onder de toenemende regelgeving. Eind vorig jaar was er in de Tweede Kamer die malle discussie over kalfjes bij de koe. En onlangs klonk weer de roep om de verplichte weidegang. ,,Asjeblieft sis!’’, roept De Boer. ,,Hoe fier kinne wy dan noch gean? It buorkjen wurdt gâns ûnmooglik makke.’’

Afgelopen zondag keek hij naar Harry Mens op de televisie. Die had Thierry Baudet te gast, van het Forum voor Democratie. ,,Dy die in pear útspraken dat ik tocht: dêr ha’k wol wat mei. It moat oars. De grutte partijen, dêr moat ik neat mear fan ha. Ien dy’t der in potsje fan makket, krijt samar wer in oar moai baantsje.’’

Hij snapt in die zin de Engelsen wel met hun brexit. ,,Ik tink dat der in ommekear komt.’’ Bij het CDA was Joop Atsma zijn man. Maar nu mist hij bij de christendemocraten ,,wat garisma’’. Over drie weken weet De Boer pas waar hij zijn vakje kleurt in het stemlokaal. Het enige dat zeker is: het wordt geen PVV. ,,Wilders hat wol wat goeie punten, mar ik sil der net op stimme.’’

Voor Eelke Brolsma van de Nijlânsdyk, 140 stuks koeien op de stallijst, is de stemkeuze op 15 maart nog even ongewis. ,,Je binne hast in heale krimineel as je noch fee hâlde, tsjinwurdich’’, foetert hij. De VVD is een echte ondernemerspartij, maar de agrarische sector sneeuwt er de laatste jaren een beetje onder. Lang was het CDA de partij van de Brolsma’s. Heit en zoon boeren extensief en hebben aandacht voor de weidevogels. Heit zag laatst een verkiezingsspotje op de televisie van de Partij voor de Dieren. ,,Dy sei: sels dy hawwe goeie punten.’’

En ja, dat kortetermijndenken in Den Haag, daar hebben de Brolsma’s hun buik een beetje van vol. Eelke (36) refereert aan de 2 miljard euro voor de zorgsector die premier Mark Rutte vorige week uit de hoge hoed toverde. ,,Se struie mei jild!’’

Hij vulde de stemwijzer in en werd op het spoor gezet van de SGP. ,,Hoewel ik net echt sa fan de tsjerke bin. Mar dêr hâlde se de rêch rjocht.’’ En eerlijk: sinds het fosfaatdebat in de Tweede Kamer raakte Brolsma ook gecharmeerd van GroenLinks. Kamerlid Rik Grashoff hield er ,,in hiel sterk ferhaal’’.

Verderop aan de Lege Hearewei boert Geale Miedema, een akkerbouwer in pootaardappels. Het gaat thuis aan de keukentafel geregeld over de politiek. Miedema denkt dat hij VVD gaat stemmen. ,,As tsjinstim, tsjin de PVV.’’ Bovendien trekken de ondernemersvrijheid en de liberale roep om zelfredzaamheid hem aan. ,,Mar al dat ‘gekrakeel’, ik sei it juster noch tsjin de frou, ik haw der neat mei.’’

De aardappelboer benoemt de roep om het basisinkomen. ,,Dan sizze se yn De Haach: it kin net. Mar earne oars kin it wol.’’ Het is ook ,,ferrekte muoilik’’ allemaal, erkent hij. ,,Oan de keukentafel wit eltsenien presiis hoe’t it allegear moat.’’

Vanmorgen praatte Miedema bij met zijn kameraad die slager is. Ze concludeerden dat het niet eens zozeer de Haagse politiek is die de mensen boos maakt. Nee, de scheefheid zit hem in de geldzucht in de banken- en de pensioenwereld. ,,Dat absurde, dat pikke de minsken net mear. En dan komt der in tsjinbeweging op gong. Dat snap ik wol.’’

 

Bron : www.lc.nl 

Post Author: Admin