LC-verkiezingsdebat met twaalf kandidaat-Kamerleden vanavond in Stiens

Twaalf kandidaat-Kamerleden uit Friesland kruisen woensdagavond de degens in Stiens. Ze doen mee aan het LC-verkiezingsdebat. Waarover gaat het?

Krimpprojecten zijn weggegooid geld

Miljoenen euro’s aan rijksgeld gaan er naar krimpgebieden. Ondertussen lijkt het tij niet te keren. De burger valt niet te sturen en trekt weg uit gebieden waar de voorzieningen afnemen.

De PvdA trekt in haar verkiezingsprogram 0,1 miljard euro extra uit voor behoud van voorzieningen voor onderwijs en zorg in krimpgebieden, net als het CDA. De ChristenUnie bestemt eenzelfde bedrag specifiek voor behoud van primair en voortgezet onderwijs in krimpgebieden.

In Friesland wonen over twintig jaar circa 25.000 mensen minder dan nu. Door vergrijzing, ontgroening en verhuizing naar de grote kernen ontstaat er op het platteland een nieuwe lokale sociale structuur. Prima. De mensen maken zelf wel uit waar ze wonen.

De stelling: Den Haag hoeft krimp niet tegen te gaan. Mooi laten gebeuren.

Geld voor het streekziekenhuis?

Geen thema zo dichtbij als de gezondheidszorg. De zorg raakt het eigen lijf. En ook de eigen beurs (wel of geen eigen risico?). Betaalbaarheid is een belangrijk item. De zorgkosten stijgen voortdurend. In 2015 stond de teller op 95 miljard euro aan uitgaven. Per inwoner gaat het om 5628 euro. Aldus het CBS. Specialisten waarschuwen al langere tijd dat de groei niet almaar kan doorgaan. Behalve beheersing van kosten moet er soms ook een helder ‘nee’ worden verkocht, is dan de boodschap. Het geld kan immers maar een keer worden uitgegeven. Politieke partijen zeggen vaak helder wat ze wél willen betalen. Maar zorgposten waar ze niet meer in willen investeren, zijn minder gemakkelijk terug te vinden in de verkiezingsprogramma’s. Terwijl het juist aan de politiek is om dat soort knopen door te hakken.

De stelling: Beheersing van zorgkosten is nodig; streekziekenhuizen zijn daarom niet langer betaalbaar.

De burger vertrouwt de politiek niet meer

Nog maar 2 procent van de stemgerechtigde Nederlanders is lid van een politieke partij. Is het een teken dat ons democratische systeem zijn langste tijd heeft gehad?

Burgers mopperen. Ze vertrouwen de politiek niet meer. De binding is weg en policiti werken daar van harte zelf aan mee door voor de verkiezingen van alles te beloven. Ze strooien met miljoenen om kiezers voor zich te winnen. In de praktijk komt er na de verkiezingen van veel beloftes weinig terecht. Zo verliest de politiek zijn eigen geloofwaardigheid.

Meerdere gemeenten in Nederland experimenteren met de instelling van burgerpanels die meepraten over concrete onderwerpen op wijk- of dorpsniveau. Heerenveen is een voorbeeld met het ‘Buitengewoon experiment De Greiden’. Maak Friesland tot politieke proeftuin met dit soort nieuwe vormen van democratie.

De stelling: Politieke partijen beloven te veel. Daardoor haakt de burger af.

Rijkstaal Fries is niet in beeld

Nederland verzuimt al jaren al zijn Europese verplichtingen jegens het Fries na te komen. Experts stelden dat vorig jaar maar weer eens vast. In het onderwijs bijvoorbeeld krijgt de Friese taal niet de plaats die er eigenlijk wel zou moeten zijn. Niet alleen in kwantitatief opzicht (op veel basisscholen schiet er hooguit een uurtje over voor het Fries), maar ook kwalitatief. Voor spreken en luisteren is misschien wel aandacht, maar voor schrijven en lezen niet of nauwelijks. In het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden valt te lezen waaraan Nederland zich heeft verbonden. In de meeste partijprogramma’s is daar weinig van terug te vinden. Als de tweede rijkstaal al wordt genoemd (door SP, CDA, Nieuwe Wegen, ChristenUnie), staat er niet bij dat er nog heel veel extra’s moet gebeuren.

De stelling: De landelijke politiek heeft, ondanks Europese verplichtingen, geen boodschap aan de tweede rijkstaal.

Ruim baan voor de landbouwsector

Jaar op jaar kachelt het aantal weidevogels achteruit. Intussen wordt de agrarische sector steeds verder bekneld in de bedrijfsvoering. Om het Hollandse landschap te redden besloot een meerderheid van fracties in de Tweede Kamer zelfs om de koeien wettelijk verplicht de wei in te sturen.

Natuur- en milieuorganisaties krijgen bij het opstellen van rijksbeleid een steeds dikkere vinger in de pap. Waar de agrarische sector één lobbyist heeft rondlopen in Den Haag, hebben de milieuclubs er negen.

Het CDA pleit inmiddels voor de terugkeer van een aparte minister voor Landbouw. Staatssecretaris Martijn van Dam (PvdA) wil een minister van Voedsel. Het belang van de agrarische sector is groot. De Nederlandse landbouwexport bereikte vorig jaar een record. Nederland voerde voor 85 miljard euro aan producten uit en was daarmee de tweede landbouwexporteur van de wereld.

De stelling: Ruim baan voor de landbouw. Economie gaat voor weidevogels.

Verkiezingsstrijd om immigratie

Immigratie is een containerbegrip waar veel actuele vraagstukken mee te maken hebben. Denk aan vluchtelingen, veiligheid, terreurdreiging, controle aan de grens, integratie, identiteit. Het is bij uitstek het onderwerp waarop in elk geval op rechts de verkiezingsstrijd zich afspeelt. In de partijprogramma’s is dat doorgaans terug te vinden. ,,Als je onze vrijheden omarmt, dan hoor je er gewoon bij. Dan word je een onderdeel van ons’’, zegt de VVD. ,,Nul asielzoekers erbij en geen immigranten meer uit islamitische landen’’, stelt de PVV. Maar ook op links doen deze onderwerpen ertoe. ,,Zowel vluchtelingen als de Nederlandse samenleving hebben de plicht integratie te laten slagen’’, schrijft GroenLinks. En de SP wil dat vluchtelingen met het oog op integratie snel werk krijgen.

De stelling: De Nederlandse identiteit bestaat niet; zolang mensen zich aan de wet houden, is er niks aan de hand.

 


  • Bron : lc.nl 

Post Author: Admin