Vrijwilligers Hallum worden “Gepiepeld”

De vrijwilligers in de projectgroep Bruisend Hart Hallum voelen zich gepiepeld door de provincie en de gemeente Ferwerderadiel. Het project hangt aan een zijden draadje. ,,Sa stimulearje jo just de krimp.’’

Het bruisende is er wel af, bij de projectgroep Bruisend Hart. Dinsdagavond hadden de eerder zo enthousiaste leden een onderhoud met gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Jelle de Vries. Ze keerden allesbehalve optimistisch huiswaarts. Het plan – dat sportvoorzieningen in Hallum concentreert – werd eerder door de provincie geprezen als voorbeeldproject voor krimpregio’s. Er zouden onder meer nieuwe vergader-, kleed- en opslag-ruimten gebouwd moeten worden voor sportclubs uit de regio.

‘Te weinig draagvlak’

De projectgroep wist al ruim 1 miljoen euro binnen te halen dank zij bijdragen van onder andere ondernemers en fondsen. De gedeputeerde stelde woensdag volgens de Hallumers, na twee jaar van voorbereidingen, dat hij de nog verwachte bijdrage van ruim 9 ton van de provincie niet kon verantwoorden omdat er te weinig draagvlak zou zijn.

Uit onderzoek van Partoer, in opdracht van de provincie, blijkt dat de voetbalclubs Wardy in Ferwert en VV Marrum er niets voor voelen om thuiswedstrijden voortaan in Hallum te spelen. ,,De voetbalverenigingen willen blijven spelen in eigen dorp’’, luidt een van de conclusies.

Geen draagvlak; gedeputeerde Kramer sluit zich bij die conclusie aan: ,,Ik ha gjin sin om ferstoppertsje te spyljen.’’ Gedeputeerde staten moeten nog een besluit nemen, maar het ligt niet in de verwachting dat zij zullen voorstellen om de beurs te trekken. Hallum kan daarna nog wel proberen om provinciale staten, die uiteindelijk baas zijn, te verleiden om toch nog subsidie te geven.

Niet meer investeren in nieuwbouw

De gemeente moet volgens de onderzoekers niet meer investeren in nieuwbouw, behalve in nieuwe kleedruimte voor Hallum. Ook moet de gemeente duidelijk maken wat wel en niet meer kan wat betreft de accommodaties. ,,Dan kunnen de verenigingen daar hun eigen conclusies uit trekken.’’

Tot nu toe heeft de gemeente volgens de projectgroep geen enkele duidelijkheid geboden en dat steekt de projectgroep. Ook de gemeenteraad zou niet goed op de hoogte zijn. Vanavond wordt de raadscommissie geïnformeerd over de stand van zaken.

Projectgroeplid Gerrit Hellema zegt verbaasd te zijn dat het plan nu door de provincie wordt verengd tot de voetbalclubs, terwijl het juist op verzoek van de provincie heel breed werd opgezet. Ook het zwembad en de kaatsvereniging zijn in Bruisend Hart vertegenwoordigd.

Bovengemeentelijk project

Bovendien is het plan een belangrijk onderdeel van het bovengemeentelijke project Vitale Waddenkust dat de concentratie van verschillende voorzieningen beoogt om ze voor de toekomst in deze krimpregio betaalbaar te houden.

,,Wy hawwe ús oan alle kanten oprekt’’, stelt Hellema, ,,mar no is ús gefoel dat wy pipele wurde troch saken dy’t net sichtber binne, dy efter de skermen spylje.’’

,, It liket Wie is de mol wol. It is gewoan in spultsje, mar net foar ús.’’

Siebe Post, projectgroeplid en voorzitter van voetbalvereniging Wykels in Hallum, kan zich best voorstellen dat de twee andere clubs voor hun eigen behoud vechten. Hij hekelt echter de opstelling van gemeente en provincie. ,,Op sa’n eng stikje wurdt alles ôftikt. It is klearebare minachting fan frijwilligers. Sa stimulearje jo just de krimp.’’

Wethouder Jelle de Vries meldt via een woordvoerder dat hij op dit moment niet zou weten waar hij duidelijkheid over zou moeten geven. ,,Hij wil niet de indruk wekken dat de gemeente de leidende partij is.’’

 

Bron: lc.nl

Post Author: Marco Oosterhuis